Param Pujya Bapuji's Video Swadhyays

Param Pujya Bapuji's Swadhyay: June 1984 Mumbai

1. Anandghanji Maharaj Pad: 'Ji yah jane meri safal ghariri'
2. Yashovijayji Maharaj Saheb Gnansaar: Indriyajayashtak shlok 1 - 8, page 41 onwards
3. Das Upanishad: 'Jyoti Bindu Upanishad' Mantra 9, page 312
4. Anandghanji Maharaj: 19th Mallinath Bhagwan Stavan
5. Parak Krupaludev kavya: 'Bina nayan pave nahi'
6. Pritan ni vani: 'Sadguruna te shabd vicharta', pad 20, page 127
7. Bapuji's notebook: Banarasidas Savaiyo Samaysaar

Param Pujya Bapuji's Swadhyay: 1986

1. Letter 715 (Mool Marg poem written by Shrimad Rajchandra)
2. Letter 718 (Atma Siddhi verses 11, 34, 78, 98, 100, 103, 110, 114)

Param Pujya Bapuji's Swadhyay: 1986

Shrimad Rajchandra Vachanamrut Letters 39, 91, 157, 165 and 170